ADM in newspaper Het Parool: "Battle over ADM terrain drags on: 'To get really dispirited by' (November 23rd. 2016)

(English below)

 

Strijd om ADM-terrein duurt voort: 'Om moedeloos van te worden'

Ontwikkelaars, raadsleden en pers krijgen een rondleiding op het ADM-terrein © Marc Driessen

Havenbedrijven hebben hun oog laten vallen op het negentien jaar geleden gekraakte ADM-terrein. Maar de bewoners verkopen hun huid duur. Een juridisch steekspel.

Door: Bart van Zoelen 23 november 2016, 10:44

Alle kunstige installaties ten spijt, na een klein rondje over de culturele vrijplaats diep in het havengebied hebben CDA en VVD genoeg gezien. "Ik zie zeker de romantiek," zegt CDA-raadslid Diederik Boomsma. "Maar het is voor de stad het beste als hier een bedrijf komt dat schepen repareert." De VVD-delegatie spreekt van 'een groteske overtreding van regels'.

Zo horen ze het graag bij Chidda, de eigenaar van het negentien jaar geleden gekraakte terrein. Koole Maritiem, Damen en Braspenning hebben belangstelling om zich hier te vestigen. Bedrijven die schepen repareren: dat lijkt te passen in het bestemmingsplan. Toch is het na anderhalf jaar nog altijd afwachten of het lukt in de Amsterdamse haven neer te strijken.

"De bewoners willen hun huid duur verkopen"

Het is om moedeloos van te worden, zeggen Chidda en ook Koole. Dus steun uit de gemeenteraad komt als geroepen. "We hebben nog iemand nodig om straks het lintje door te knippen," zegt Niels Kooijman van Chidda tegen Boomsma. "Wethouder Ollongren wordt het in elk geval niet."

Zacht prijsje
Nadat een meerderheid in de gemeenteraad hardop had getwijfeld aan de bedoelingen van Chidda, ging wethouder van Economische Zaken Kajsa Ollongren deze maand bij nader inzien toch niet akkoord met de kap van 2500 bomen op het ADM-terrein. En dat terwijl ze een week eerder nog schreef dat de kapvergunning niet tegengehouden kon worden.

Het is typerend voor het juridische steekspel om het terrein. De bewoners willen hun huid duur verkopen, ook al omdat de grond volgens hen voor een zacht prijsje is gekocht door Chidda, eigendom van vastgoedbaas Bertus Lüske tot diens liquidatie in 2003. Op de grond rust namelijk een kettingbeding sinds de gemeente in 1970 probeerde scheepswerf ADM te redden en voor een zacht prijsje afstand deed van de grond.

Dat kettingbeding verplicht de eigenaar het terrein voor scheepsbouw te gebruiken. Dus zodra de gemeente meer toestaat dan dat, stijgt meteen de waarde van het terrein. Chidda kan daar dan een slaatje uit slaan, waarschuwen de bewoners. Ten koste van de gemeente.

Nieuwe eisen
Maar Chidda en Koole vinden dat ze aan steeds weer nieuwe eisen moeten voldoen. Chidda rept zelfs van tegenwerking door de stad en het Havenbedrijf, dat Koole een ander terrein zou hebben aangeboden met de bedoeling het bedrijf zo los te weken van Chidda. Eerder zou datzelfde al zijn gebeurd met luxejachtenbouwer Royal Van Lent, dat aan de Basisweg een plek heeft gevonden.

¨ Dit is gewoon een heel mooie locatie"

Het Havenbedrijf ontkent dat het zo is gegaan. "Wij juichen het juist toe als Koole actief wordt op het ADM-terrein," zegt een woordvoerder. "Tenslotte is Koole een gerenommeerde partij in de maritieme en offshore-industrie."

"Wij staan te popelen om hier te beginnen," zegt Michiel Schimmel van Koole. "Wij blijven ons verbazen over hoe de belangen worden gewogen. We respecteren elke rugstreeppad en elke vleermuis, maar nu is wel duidelijk dat ze alleen maar bezig zijn met traineren."

Asbest
"Dit is gewoon een heel mooie locatie, een van de eerste havens als je Amsterdam binnenvaart." Het sinds de overname van bergingsbedrijf Mammoet snel gegroeide bedrijf met vestigingen in Houston, Singapore en Vijfhuizen heeft dringend behoefte aan kaderuimte voor de maritieme divisie. Maar gaat het dan ook om scheepsbouw, zoals het kettingbeding vereist?

Koole vindt van wel. "Wij gaan geen schepen bouwen," zegt Schimmel. "Wij doen conversies, het upgraden van schepen. We gaan ook onderhoud doen, om te beginnen van onze eigen vloot." Aan het begin zal het gaan om twintig tot dertig arbeidsplaatsen, schat Schimmel. Maar dat kunnen er volgens hem snel meer worden.

Nu al wordt Koole ingeschakeld als op scheepswerven asbest wordt gevonden. "Straks kunnen we zeggen: kom direct naar Koole. Dit moet in Nederland dé plek worden waar je naartoe gaat met een probleemschip."

Van minder belang
Voor CDA en VVD maakt het ook niet zo veel uit of Koole strikt genomen doet aan scheepsbouw of niet. Of dat er gemeenschapsgeld verloren gaat doordat de hand wordt gelicht met het kettingbeding.

"Het is allemaal van minder belang dan de banen die hier op het spel staan," vindt Boomsma. "Ik vind het ook niet uit te leggen voor een wethouder van Economische Zaken. Een bedrijf dat zich hier wil vestigen, moet je toch juist omarmen?"

=============

original articlie in Het Parool here

=============

"Battle over ADM terrain drags on: 'To get really dispirited by'

Port companies are showing interest in the nineteen years ago squatted ADM terain. But the residents want to sell their lives dearly. A legal dispute.

BY: BART VAN ZOELEN November 23rd. 2016, 10:44

Despite all artistic installations, after a small tour around the cultural free-space deep down in the port area, CDA and VVD have seen enough. "I definitely see the romance," says CDA City Council member Diederik Boomsma. "But it's best for the city when a company that repairs ships is coming here." The VVD delegation speaks of "a grotesque violation of rules."

That's what they like to hear at Chidda, the owner of the nineteen years ago squatted terrain. Koole Maritime, Damen and Braspenning are interested to settle here. Companies that repair ships: that seems to fit into the zoning of the area. Yet, after one and a half year, it's still to be seen if they manage to establish themselves in the port of Amsterdam.

                        The residents want to sell their lives dearly

'One gets really dispirited by this', Chidda says as well as Koole. So support from the City Council is timely. "We still need someone to cut the ribbon, later" says Niels Kooijman of Chidda against Boomsma. "Alderman Ollongren won't be the one, in any case."

Bargain price
Once a majority in the City Council had expressed doubts aloud about the intentions of Chidda, alderman of 'Economic Affairs' Kajsa Ollongren on second thoughts didn't agree with the felling of 2,500 trees on the ADM terrain. And this while she wrote one week earlier that the issuing of the tree-felling permit could not be stopped.

It is typical of the legal jousting over the terrain. The residents want to sell their lives dearly, also because, according to them, the terrain was bought for a bargain price by Chidda, owned by real estate speculator Bertus Lüske, until his liquidation in 2003. Attached to the terrain is namely a perpetual clause, since the municipality in 1970 tried to save the shipyard ADM and abdicated the terrain at a bargain price.

That perpetual clause obliges the owner to use the property for shipbuilding. So once the municipality permits more than that, it will immediately increase the value of the terrain. Chidda then can make some (extra) money, residents warn. At the expense of the municipality.

New requirements
But Chidda and Koole believe that they have to meet new requirements constantly. Chidda even calls it opposition by the city and the Port Authority, which offered Koole another terrain with the intention to separate the company from Chidda. Earlier, the same would have happened with luxury yacht builder Royal Van Lent, which has found a place at the Basisweg.

               This is just a very beautiful location

The Port Authority denies that it happened like this. "We applaud it on the contrary, if Koole will be active on the ADM terrain," says a spokesperson. "After all, Koole is a renowned party in the maritime and offshore industry."

"We are eager to start here," says Michiel Schimmel of Koole. "We continue to marvel at how the interests are balanced. We respect each and every natterjack and bat, but now it is clear that they are only concerned with delaying."

Asbestos
"This is just a really nice location, one of the first ports when sailing into Amsterdam." The fast-growing company, since the acquisition of salvage company Mammoet, with offices in Houston, Singapore and Vijfhuizen, urgently needs more wharf space for the maritime division. But is it also for shipbuilding, as required by the perpetual clause?

Koole thinks so. "We will not build ships," says Schimmel. "We do conversions, upgrading ships. We also do maintenance, starting at our own fleet." At the beginning it will entitle twenty to thirty jobs, Schimmel thinks. But that will be, more very soon, according to him.

Already Koole is called upon when asbestos is found at shipyards. "In the future we can say: come directly to Koole. This should become the place in The Netherlands where you'll go with a problem ship."

Less important
CDA and VVD don't care so much whether Koole strictly speaking is doing ship building or not. Or if public money is wasted because the perpetual clause is not respected.

"It's all less important than the jobs here are at stake," says Boomsma. "I think you can't explain this, if you're the alderman of Economic Affairs. A company that wants to settle here, you just have to embrace it?"