ADM in newspaper De Telegraaf: "Questions about tolerating squat" (Thursday, March 2nd. 2017)

(English below)

Vragen over gedogen kraak

College wil nog niet handhaven

door Mike Muller

Amsterdam - De rechtbank Amsterdam plaatste gisteren grote vraagtekens bij de rol van de gemeente Amsterdam over het gedogen van krakers op het ADM-terrein.

Eigenaar Chidda Vastgoed wil het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied verhuren aan scheepswerfbedrijf Koole Maritiem, maar de tientallen krakers willen het terrein - waar zij sinds 1997 zitten - niet verlaten, ondanks dat volgens de gemeenteregels het terrein alleen mag worden gebruikt als bedrijventerrein. Toch weigert de gemeente de krakers te ontruimen, omdat 'de plannen niet concreet genoeg' zijn. Reden waarom Chidda Vastgoed naar de rechter stapte.

De rechtbank stelde kritische vragen aan de ambtenaren, die de kraaksituatie gedogen. "Is het niet aan de gemeente om duidelijk te maken onder welke condities zij wel bereid is tot handhaving, en niet iedere keer de eigenaar met stukken te laten komen? Er lijkt nu een discussie te ontstaan bij wie de bal ligt, maar ik denk dat het zwaaartepunt bij de gemeente ligt om duidelijk te maken wanneer zij gebruik maakt van de handhavingsbevoegdheid", zei de rechter. "Waar ligt dan het moment dat de gemeente zegt: de plannen zijn nu zodanig concreet dat we handhavend optreden, zodat de eigenaren hun terrein in overeenstemming met het bestemmingsplan in gebruik gaan nemen?"

Volgens de ambtenaar is het verlenen van de omgevingsvergunning het begin en wordt pas daarna gekeken of de krakers verwijderd moeten worden. "Dat is het begin, maar waar eindigt het dan?", vroeg de rechter. Krakers beriepen zich op jurisprudentie en verzetten zich tegen verwijdering van het terrein

Uitspraak 11 april.

Questions about tolerating squat 

Cabinet doesn't want to enforce yet

by Mike Muller

Amsterdam - The Amsterdam court did seriously challenge the role of the municipality about tolerating squatters at the ADM terrain.

'Owner' Chidda vastgoed wants to rent out the ADM terrain in the Western Port area to shipyard company Koole Maritime, but the dozens of squatters don't want to leave the terrain, where they are staying since 1997, despite the municipal rule that the terrain may only be used as an industrial zone. Despite this the municipality refuses to evict the squatters, because the plans are 'not substantial enough'. The reason why Chidda went to court.

The court asked the civil servants critical questions, whom tolerate the squat situation. "Isn't it the job of the municipality to make clear by which conditions she IS willing to enforce, and not to ask every time more paperwork from the owners? It looks like a discussion has been started about who's turn it is, but I think that the responsibility is with the municipality to make clear when she will carry out her enforcement competence.", the judge said. "What is the exact point that the municipality says that the plans are substantial enough so that she'll enforce, so that the owners can start using their terrain in accordance with the zoning permission?"

According to the civil servant is the issuing of the environmental permit the start and only after that it will be discussed whether the squatters have to be evicted or not. "That's the start, but where does it end?", asked the judge. Squatters called in jurisprudence and resist removal from the terrain.

Verdict: April 11th. 2017
===========
All in all a pretty accurate article by this right wing / sensationalist 'newspaper' about the court-case between the Cidda's and the municipality, which was held on February 28th. 2017